Văn phòng

Địa chỉ: 2 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình

Điện thoại: 0941 399 579

locations = [['Văn phòng
Địa chỉ: 2 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình
Điện thoại: 0941 399 579', 16.818811, 107.104837]];GGMAP("map",16.818811,107.104837,16,locations,2);

Nhà máy

Địa chỉ: 34 Nguyễn Trọng Lội

Điện thoại: 0941 399 579

locations = [['Nhà máy
Địa chỉ: 34 Nguyễn Trọng Lội
Điện thoại: 0941 399 579', 20.992558, 105.812800]];GGMAP("map",20.992558,105.812800,16,locations,2);